hits

Utmattelse ved inflammatorisk tarmsykdom ❤

Nyere forskning sier noe helt annet enn det jeg ble fortalt for 10 år siden. Da man mente min alvorlige utmattelse ikke kunne stamme fra alvorlig ulcerøs kolitt ❤

Ulcerøs Kolitt

Økende interesse for fatigue ved inflammatorisk tarmsykdom

ØKENDE INTERESSE FOR FATIGUE VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM

Fatigue – utmattelse og tretthet - har lenge vært et underrapportert og oversett symptom ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD).

PUBLISERT: 21-11-2018

De siste årene har imidlertid dette fenomenet vært gjenstand for økende interesse og forskningsaktivitet. I en oversiktsartikkel i Tidsskrift for den norske legeforening (1) gjennomgår vi artikler om fatigue ved IBD som har vært publisert fra 2000-2015. Hovedfunnene fra publikasjonen rapporteres her.

Denne teksten ble først trykket i Fordøyelsen nr. 1 - 2017. Husk at du som er medlem i LMF kan logge deg inn på Min side for å lese tidligere utgaver av Fordøyelsen i vårt digitale arkiv. Er du ikke medlem? Meld deg inn her!

Tekst: Tore Grimstad og Katrine Norheim, Stavanger Universitetssjukehus

Hensikt/målsetning

Hovedhensikten med artikkelen var å beskrive omfanget av fatigue ved inflammatorisk tarmsykdom, de vanligste faktorene som er forbundet med fatigue, og noen resultater fra behandling. Vi ville også peke på utfordringer ved fremtidig forskning på feltet.

Omfattende artikkelsøk ble gjennomført i to store databaser (Ovid Medline og The Cochrane Library), og 156 artikler ble funnet, hvorav 28 ble vurdert relevante. Tjueen artikler omhandlet forekomst av fatigue ved IBD, tre artikler handlet om livskvalitet ved fatigue og fire studier rapporterte effekt av behandling av fatigue.

Måling av fatigue

En utfordring ved å registrere fatigue er at det ikke finnes en «gullstandard»/»fasit» som avgjør om det foreligger fatigue. Dermed har en rekke ulike spørreskjema blitt brukt – i alt tretten i vår oversikt. Skjemaene måler fatigue på ulikt vis; noen måler bare en «dimensjon», for eksempel bare generell fatigue, mens andre måler flere «dimensjoner», som mental (psykisk), fysisk og/eller generell fatigue. Ulike målemetoder, og også ulik sammensetning av studiedeltakere, gjør at forekomsten og faktorene som knyttes til fatigue varierer mellom de forskjellige studiene.

Fatigue forekomst

Studiene varierte betydelig i størrelse fra 52 til 10.600 deltakere. Forekomst av fatigue var 22-77% hos pasienter med IBD, mens 2-12% av friske personer hadde fatigue. Alle studiene som sammenlignet pasienter med friske, fant mer fatigue hos IBD-pasientene. Det var også tydelig at aktiv sykdom (pågående tarmbetennelse) ofte medførte mer fatigue enn dersom sykdommen er inaktiv (i remisjon) (Tabell 1).

Andre faktorer med betydning for fatigue

Depresjon var den hyppigste faktoren forbundet med fatigue i vår oversikt. Alle 4 artiklene hvor depresjon ble registrert, fant en tydelig sammenheng. Dette betyr ikke at alle med fatigue har depresjon, men at noen av symptomene forekommer ved både depresjon og fatigue. Dette har vært mye diskutert i fagmiljøer, men vår oppfatning er at fatigue og depresjon er ulike tilstander på tross av et visst symptom-fellesskap. Andre psykososiale faktorer som angst, stress og sykdomsrelaterte bekymringer kunne også knyttes til fatigue i noen studier.

Anemi (lav blodprosent) var forbundet med fatigue i noen av studiene, men ikke alle. Dette er vist ved andre tilstander også. Kanskje må man ha alvorlig anemi før det påvirker følelsen av fatigue.

Søvnvansker kan også bidra til fatigue, men det er viktig å skille mellom fatigue og søvnighet – det er ikke det samme.

Behandling av fatigue

Behandling av fatigue ved IBD er uavklart. Det er vesentlig å bruke medisiner for å minimalisere, helst oppheve betennelse i tarmen, fordi inaktiv sykdom ser ut til å gi mindre fatigue. Det er rapportert at bruk av såkalte TNF-hemmere (biologisk behandling) med infliksimab eller adalimumab kan redusere fatigue og/eller øke energifølelsen. Det er imidlertid usikkert om dette har sammenheng med den reduserte tarmbetennelsen som disse medikamentene gir, eller om det skyldes en egen effekt på fatigue.

Psykoterapi, såkalt løsningsfokusert terapi/stressmestring har vist seg å bedre fatigue over en periode på noen måneder, men effekten ser ut til å forsvinne etter avsluttet behandling.

Fremtidig forskning på fatigue

Det er behov for mer kunnskap om hvorvidt fatigue endrer seg over tid. Samtidig bør andre faktorer som kan spille inn utforskes, slik som smerter og mangelsykdommer (f.eks. vitamin D mangel). Ikke minst trenger vi mer viten om årsakene til og mekanismene bak fatigue. Kanskje er fatigue et resultat av både arv og miljø, og ulike personer kan således ha ulike årsaksfaktorer til sine symptomer. Økt forståelse av disse sykdomsmekanismene kan lede til bedre behandlingstilbud til pasienter med IBD som plages av fatigue.

Faktaboks

Fatigue er et betydelig problem hos IBD pasienter, og forekommer hyppigere enn hos friske. Depresjon og aktiv sykdom er de faktorene som er sterkest forbundet med fatigue.

Det er behov for mer kunnskap om sykdomsmekanismer som fører til fatigue, og et bedre behandlingstilbud, særlig til pasienter som har fatigue tross inaktiv sykdom.

Referanser:

1) Grimstad T, Norheim KB. Utmattelse ved inflammatorisk tarmsykdom. Tidsskrift Norsk Legeforening 2016 Nov 8;136(20):1721-1724.

Én kommentar

Ellen Grønland

16.12.2018 kl.10:19

Ønsker deg en god jul og et godt nyttår :) <3

Skriv en ny kommentar

Tornerose

Tornerose

45, Tinn

En energisk dame, med mye livsgnist og viljestyrke. Men ulcerøs kollit og mange mage tarm operasjoner gir livet mange utfordringer. Kroppen blir sliten av år med mye sykdom. Å har pådratt meg en Me diagnose på toppen av alt. Å hodet vil mer enn kroppen orker,

Kategorier

Arkiv